(Dutch) Commissie Auteursrecht wijst voorontwerp wet auteurscontractenrecht af!

grrrr

Amplify’d from mkoedooder.devos.eu
Op 14 oktober 2010 verscheen het advies van de Commissie Auteursrecht over het voorontwerp van wet inzake het auteurscontractenrecht. De Commissie, die de Minister adviseert over auteursrechtelijke kwesties, wijst het voorontwerp af, maar komt ook met een minder ingrijpend alternatief voorstel.
Maar de Commissie komt ook met een alternatief. Zij is het met de Minister eens, dat voorkomen moet worden dat exploitanten meer en langduriger rechten verwerven dan zij kunnen of willen exploiteren. Maar om dat doel te bereiken kan met een duidelijke non-usus regeling worden volstaan. Gebruikt de exploitant het werk gedurende een langere periode niet, dan keren de niet of onvoldoende geëxploiteerde bevoegdheden weer terug naar de auteur.  Om het beroep van de auteur op een dergelijke bepaling  te vereenvoudigen, zou de bewijslast moeten worden omgedraaid, in die zin dat het de exploitant is die zal moeten bewijzen dat hij wél voldoende heeft geëxploiteerd. Wat ‘voldoende’ exploiteren is kan door de branche worden vastgesteld, bij Amvb of via een bewijsregel. Een non-usus regeling dient bovendien niet alleen van toepassing te zijn op de relatie maker – exploitant, maar moet door de maker ook tegen een derde (rechtsopvolger dan wel sub licentienemer) kunnen worden ingeroepen. Wordt dit alles (samengevat als: ‘koop breekt geen exploitatieplicht’) geregeld, dan zijn de hiervoor genoemde, veel ingrijpender maatregelen volgens de Commissie niet langer noodzakelijk. Het ziet er naar uit dat het realiseren van het auteurscontractenrecht nog een lange weg te gaan heeft.Read more at mkoedooder.devos.eu
 

freevzlom.comподдержка сайта услуги